VEDTÆGTER FOR KLUBBEN

  Søndersø Karting Klub

 November 2016

 

VEDTÆGTER. 
FOR 
SØNDERSØ KARTING KLUB

 S.K.K

  

§ 1 Foreningens navn er Søndersø Karting Klub (S.K.K.), hjemsted og værneting er på Fyn.

 

§ 2 Foreningens formål er:

a)  at virke til kartingsportens fremme

b)  at varetage klubmedlemmers interesser og rettigheder.

c)  at fremme samfølelsen og solidariteten blandt klubbens medlemmer.

 

§ 3 Foreningen er en selvstændig karting klub, tilsluttet Dansk Automobil Sports Union (D.A.S.U.) med de deraf følgende rettigheder og forpligtelser i henhold til reglement 1 og 6

 

§ 4 Medlemmer.

Foreningen optager enhver interesseret som medlem, under forudsætning af en enig bestyrelsens godkendelse.

Klubmedlemmerne opdeles i grupper som følger:

1.  Stamklubmedlemmer over 18 år.

2.  Stamklubmedlemmer under 18 år.
 
3.  Støtte medlemmer.

Et medlem er først indmeldt i klubben når hele medlemskontingentet er indbetalt på klubbens bankkonto. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen. Indbetal medlemskontingent tilbagebetales ikke.

 

§ 5 Bestyrelsen
 
Foreningens bestyrelse består af formand, som skal være personlig myndig, og 6 bestyrelsesmedlemmer. 
De 7 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i ulige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Der vælges desuden 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.
I tilfælde af frafald i bestyrelsen indtræder den samtidig indvalgte suppleant i bestyrelsen og overtager automatisk forgængerens valgperiode. Bestyrelsen vælger en autoriseret revisor til at varetage klubbens regnskab. Den kandidat med flest stemmer, som ikke bliver indvalgt i bestyrelsen, indtræder automatisk som bestyrelsessuppleant.

Foreningens sekretær fører referat over forhandlinger og beslutninger, truffet på bestyrelsesmøder og ved generalforsamlinger.

Bestyrelsesmøder indkaldes på formandens eller 2 bestyrelsesmedlemmers foranledning med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 3 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren. Bestyrelsen administrerer foreningen på grundlag af love og vedtægter samt de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Bestyrelsen arbejder vederlagsfrit, der udbetales dog telefonpenge en gang årligt til alle bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt pågældende groft modarbejder Søndersø Karting Klub regler og vedtægter eller såfremt pågældende ved usportslig adfærd generer andre klubmedlemmer eller skader klubbens omdømme.

 

§ 6 Generalforsamlingen

Generalforsamling er Søndersø Karting Klub`s øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned på dato efter bestyrelsens bestemmelse. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel på mail til hvert medlem med angivelse af dagsorden, evt. ved henvisning til foreningens vedtægter. Alle medlemmer er selv ansvarlige for, at klubben har den korrekte mailadresse.

Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent.

2.    Aflæggelse af årsberetning.
 
3.    Fremlæggelse af godkendt regnskab til godkendelse.

4.    Behandling af forslag fra bestyrelsen

5.    Behandling af forslag fra medlemmer.

6.    Fastsættelse af kontingent.

7.    Valg af bestyrelse:

        bestyrelsesmedlemmer – suppleanter

8.    Eventuelt (herunder kan intet vedtages.)

Forslag, medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indsendes til sekretæren senest 4 dage før den af bestyrelsen fastsatte generalforsamling, således at de indkomne forslag kan drøftes af bestyrelsen. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, dog fordres til vedtægtsændringer to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede stemmers votering herfor. Afstemninger foretages skriftligt, hvad angår valg af bestyrelsesmedlemmer samt ved eventuelle diskutable eksklusionssager. Øvrige beslutninger kan træffes ved almindelig håndsoprækning.

Alle stamklubmedlemmer i SKK har 1 stemme.

Stemmeberettiget og valgbar er stamklubmedlemmer med mindst 90 dages medlemskab af klubben.

Den til enhver tid fremmødte forsamling er beslutningsdygtig, såfremt lovlig indvarsling er foretaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen vælger 7 bestyrelsesmedlemmer, der herefter konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer samt nedsætter fornødne udvalg, hvori ethvert medlem kan blive indvalgt. Der kræves dog mindst 1 bestyrelsesmedlem i udvalget. Næstformanden fungerer som formand i tilfælde af dennes frafald, om fornødent indtil førstkommende generalforsamling.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens bestemmelse eller på skriftlig begæring med formuleret dagsorden fra mindst 25% af det samlede stamklubmedlemstal. I sidstnævnte tilfælde skal indbydelsen udsendes senest 8 dage efter medlemmernes skriftlige henvendelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal derefter finde sted tidligst 14 dage og senest 3 uger efter medlemmernes skriftlige henvendelse. Kun stamklubmedlemmer, der har været medlem i klubben i mindst 1 år, kan deltage i anmodningen.

 

§ 8 Økonomi

Foreningens økonomi varetages i det daglige af kassereren, der modtager alle indbetalinger og fører regnskab over klubbens midler. Kontingentet betales forud. Indbetaling sker til den af foreningen oprettede net-bank-konto eller direkte til kassereren.

Bestemmelser om anvendelse af klubbens midler skal vedtages af den samlede bestyrelse og der kan ikke disponeres over indbetalte afgifter til DASU, Moms og Skat. Den i bestyrelsen udpegede ansvarlige for medlemsregistrering fører medlemslister med såvel økonomisk som klassemæssig oversigt over det enkelte medlem.

Vedkommende varetager udstedelse af licens, medlemskort.

Foreningens regnskabsår er 1.11. - 31.10. Regnskabet udfærdiges af en autoriseret revisor og godkendes af bestyrelsen, der er medansvarlig og regnskabet forelægges i godkendt stand til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 

§ 9 Opløsning af klubben

Beslutning om SØNDERSØ KARTING KLUB`s opløsning kan træffes på en derom særlig indkaldt generalforsamling, på hvilken to tredjedele af foreningens stam medlemmer er mødt og to tredjedele af disse stemmer herfor.

Dersom gyldig vedtagelse om opløsning ikke finder sted, indvarsles til ny generalforsamling, hvor mindst tre fjerdedele af de mødte skal stemme for opløsning i så fald er opløsningen vedtaget. I tilfælde af foreningens ophør, går et eventuelt overskud til DASU.

 

§ 10 ansvar

Bestyrelses- eller generalforsamlingsbeslutninger kan ikke indankes for offentlige domstole.

Ovenstående er godkendt på klubbens stiftende generalforsamling den 2. januar 1973 og revideret på klubbens generalforsamling i januar 1976, oktober 1978, oktober 1981, oktober 1983, november 1985, oktober 1987, november 1991, januar 1993, november 1997, oktober 1999, oktober 2001, oktober 2003, oktober 2004, oktober 2009. November 2012. November 2013. November 2016.               

  

<< Link til PDF >>

 

 

 

 

Banens adresse: Søndersø Karting Klub - Ejlbyvej 94 - 5471 Søndersø   //     Postadresse: Østergade 48 - 5492 Vissenbjerg